Rozmowa z… Adamem Białkowskim odcinek #16


Przed Państwem szesnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z… w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z…”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W szesnastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Adam Białkowski.

 

Adam Białkowski – obecnie Operations Manager w firmie BSI. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze oceny, certyfikacji i zarządzania ryzykiem, które zdobywał w DHV Polska, WS Atkins Polska, BSI Group Polska, realizując audity Due Deligence na potrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa i Inwestorów min. w takich branżach jak: hutnictwo stali, telekomunikacja, energetyka, automotive, przemysł drzewny, papierniczy i szklarski. Weryfikator w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EUETS). Auditor wiodący w zakresie standardów ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001.

 

Temat rozmowy:

Zmianach prawa unijnego w zakresie EUETS, czyli nowelizacji rozporządzeń wykonawczych KE nr 2018/2066 oraz 2018/2067 i nowy formularz planu monitorowania.

15.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazały się zmiany tych rozporządzeń w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych:

Nowe przepisy będą obowiązywały w czwartym okresie rozliczeniowym EU ETS począwszy od 1 stycznia 2021

  1. Jakie są najważniejsze zmiany w obu tych rozporządzeniach względem rozporządzenia KE nr 601/2012 obowiązującego w trzecim okresie rozliczeniowym (od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2020)?
  2. Czy i jakie ewentualnie jakie zmiany w dokumentacji należy wykonać w związku ze zmianami?
  3. Czy pandemia może mieć wpływ, czy istotny na zmiany w systemie w EUETS?

 

Służby KE pracują obecnie nad przetłumaczeniem ww. formularza na języki narodowe państw członkowskich. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KE przewidywany termin publikacji nowego formularza planu monitorowania w języku polskim to przełom stycznia i lutego 2021 r. 

W związku z powyższym prowadzący instalacje powinni przeanalizować zgodność swoich planów monitorowania z nowymi wymogami i w stosownych przypadkach rozpocząć niezwłocznie proces ich aktualizacji. W pierwszej kolejności wnioski o zmianę zezwolenia powinni składać prowadzący instalacje, dla których rozporządzenie KE nr 2018/2066 oraz zmieniające je rozporządzenie KE nr 2020/2085 wprowadziły zmiany w obszarze metodyki monitorowania emisji, które ze względu na swoją specyfikę lub wpływ na wyznaczaną wielkość emisji gazów cieplarnianych powinny zostać wdrożone od początku czwartego okresu rozliczeniowego tj. od 1 stycznia 2021 r. Natomiast w przypadku instalacji, dla których metodyka planu monitorowania pozostaje aktualna zmiana formularza może nastąpić przy okazji wprowadzenia zmian do planu monitorowania.

Jednocześnie, w przypadkach uzasadnionych obowiązującymi bezpośrednio przepisami rozporządzenia 2018/2066, zmiany w metodyce monitorowania emisji zatwierdzane przez właściwe organy   powinny obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 

Prowadzący instalacje, którzy muszą dostosować swoje plany monitorowania również ze względu na zmiany związane ze stosowaniem biomasy wynikające z włączenia do EU ETS niektórych wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. Dyrektywa RED II) dotyczących stosowania biomasy, powinni podczas wypełniania formularza planu monitorowania kierować się wymaganiami, które zostaną uszczegółowione w przepisach krajowych implementujących Dyrektywę RED II, z tego powodu zasadne jest wstrzymanie się z wprowadzaniem zmian w planie monitorowania powiązanych z Dyrektywą RED II do czasu wejścia w życie nowych przepisów dot. OZE. Zwracamy jednak uwagę, że wymagania, które implikuje dyrektywa RED II, w kontekście monitorowania wielkości emisji ze spalania biomasy będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. Jeżeli przepisy zmienionego rozporządzenia 2018/2066 powodują potrzebę zmiany planów w zakresie nie powiązanym ze stosowaniem Dyrektywy RED II zmiany te powinny zostać wprowadzone w takim terminie, który pozwoli na stosowanie zmienionej metodyki monitorowania od 1 stycznia 2021 r.

Krajowy ośrodek informuje również, że ze względu na zmianę metodyki monitorowania mocznika stosowanego w procesie odazotowania spalin wprowadzoną rozporządzeniem KE nr 2018/2066 po 1 stycznia 2021 r. prowadzący instalacje nie będą mogli już stosować podejścia opisanego w przewodniku Krajowego ośrodka „Monitorowanie emisji powstałych z zastosowania mocznika w EU ETS” polegającego na zastosowaniu współczynnika emisji równego „0” w przypadku przedstawienia dowodów, że emisja powiązana z tym mocznikiem została już rozliczona w ramach EU ETS przez instalację produkującą mocznik. Zgodnie z nowymi wymogami wynikającymi z rozporządzenia KE nr 2018/2066 obowiązkowi monitorowania i raportowania emisji związanej z mocznikiem podlegają zarówno producenci, jak i jego finalni użytkownicy.

W opinii Krajowego ośrodka wszystkie zmiany planów monitorowania związane
z dostosowaniem się do wymogów wynikających z nowych rozporządzeń, w tym zmiany polegające jedynie na aktualizacji elektronicznego formularza planu monitorowania, powinny zostać potraktowane jako zmiany istotne w rozumieniu art. 15. ust 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2018/2066 i w związku z tym organy właściwe do wydania zezwolenia po zasięgnięciu opinii Krajowego ośrodka powinny zatwierdzić je w drodze zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Opiniowanie przez Krajowy ośrodek zmian planów monitorowania wynikających z zastosowania zaktualizowanego formularza umożliwi także wsparcie organów w ocenie merytorycznej tych dokumentów oraz przyczyni się do zapewnienia jednolitej i spójnej metodyki monitorowania emisji na terenie całego kraju.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.