Polskie Stowarzyszenie
Laboratoriów Emisyjnych

Cele i działania

Cele Stowarzyszenia:

 1. Reprezentowanie Laboratoriów, których przedstawiciele są członkami Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami, celem wypracowywania własciwych rozwiązan technicznych, merytorycznych, prawnych i organizacyjnych;
 2. Przedstawianie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z pomiarami emisyjnymi;
 3. Kreowanie platformy wymiany doświadcześ wsród członków Stowarzyszenia, ekspertów i audytorów, w  zakresie metod i techniki pomiarów emisyjnych;
 4. Wsparcie członków Stowarzyszenia w zakresie poszerzania wiedzy merytorycznej i technicznej oraz wdrażania nowych metod pomiarowych;
 5. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i podwyższania świadomości ekologicznej członków Stowarzyszenia;
 6. Dążenie do ujednolicenia wymagań stawianych laboratoriom przez organa administracji publicznej, instytucje i organizacje.

Realizacja celów stowarzyszenia:

 1. Występowanie z inicjatywami oraz wnioskami związanymi z działalnością laboratoriów emisyjnych do organów administracji publicznej, instytucji i organizacji;
 2. Konsultowanie  projektów aktów prawnych dotyczących pomiarów emisji;
 3. Udział w opracowywaniu norm dotyczących pomiarów emisyjnych;
 4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności akredytowanych laboratoriów prowadzących pomiary emisyjne, w sytuacji gdy o opinię się zwróci się takie laboratorium lub gdy o opinię wystąpi organ administracji publicznej;
 5. Organizacja spotkań i sympozjów mających na celu ujednolicenie wymagaństawianych przez instytucje państwowe w zakresie pomiarów emisyjnych;
 6. Podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 7. Organizacja badań międzylaboratoryjnych;
 8. Wypracowanie jednolitych kryteriów technicznych mających wpływ na ocenę laboratoriów i lobbowanie w celu ich przyjęcia;
 9. Opracowanie tzw. listy  dobrych praktyk laboratoryjnych oraz publikowanie spisu podmiotów spełniających zawarte na niej kryteria;
 10. Inspirowanie laboratoriów do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu świadczonych usług