Polskie Stowarzyszenie
Laboratoriów Emisyjnych

Procedura przyjęcia

 

Regulamin  przyjęcia członków zwyczajnych:

Wypełnienie Ankiety – wniosku
Uzyskanie rekomendacji 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Złożenie ankiety i rekomendacji do Zarządu PSLE
Podanie przez  Zarząd informacji członkom zwyczajnym o wpłynięciu aplikacji
Po 14 dniach od przekazania informacji Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu/nie przyjęciu
Powiadomienie Kandydata o decyzji
Wpisanie przyjętego członka na Listę
W przypadku gdy, członek zwyczajny jest pracownikiem firmy to może ona stać się członkiem wspierającym z pominięciem wymagań pkt. 2

Regulamin przyjęcia członków wspierających :
Wypełnienie Ankiety – wniosku
Uzyskanie rekomendacji 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Złożenie ankiety i rekomendacji do Zarządu PSLEPodanie przez  Zarząd informacji członkom PSLE o wpłynięciu aplikacji
Po 14 dniach od przekazania informacji Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu/nie przyjęciu
Powiadomienie Kandydata o decyzji
Wpisanie przyjętego członka na Listę

Regulamin korzystania z logo Stowarzyszenia:
Logo może być używane przez członków PSLE:
Na dokumentach firmowych członków PSLE
Na sprawozdaniach z badań
Na materiałach reklamowych
 

Składka członkowska:
Składka członkowska wynosi 1200 zł rocznie.
Składka może być płatna w całości do końca stycznia każdego roku lub w dwóch ratach: do końca stycznia i do końca czerwca danego roku.
Forma płatności – przelewem na konto PSLE
74 1020 3147 0000 8702 0076 6618
Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych,
ul. Powstania Styczniowego 95E/2 ; 20-706 Lublin,
Nota księgowa poświadczająca dokonanie wpłaty składki na rzecz Stowarzyszenia nie jest podstawą do wliczenia składki w koszty firmy
Płatność składki członkowskiej za każdego członka zwyczajnego może przejąć firma będąca członkiem wspierającym posiadająca swoich przedstawicieli jako członków zwyczajnych. W tym przypadku firma taka jest zwolniona z opłat za swoje członkostwo wspierające.
Członek wspierający opłacający  składkę za swego przedstawiciela, za drugiego i każdego następnego przedstawiciela płaci połowę składki (600 zł /rok)
Wszelkie operacje na rachunku firmowym Biznes Partner nr 74 1020 3147 0000 8702 0076 6618, prowadzonym na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych przez PKO BP SA są do wglądu dla wszystkich Członków Stowarzyszenia.
Miesięczne wyciągi z rachunku firmowego Biznes Partner nr 74 1020 3147 0000 8702 0076 6618, prowadzonego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych przez PKO BP SA będą przesyłane e-mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia.