Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznaje rację Polsce w sprawie skargi na konkluzje BAT dla energetyki


W opublikowanym dziś wyroku w sprawie skargi Polski na konkluzje BAT dla sektora energetycznego Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnia decyzję Komisji Europejskiej. Jednocześnie TSUE utrzymuje czasowo konkluzje BAT w mocy dając KE rok na wydanie nowej decyzji i przyjęcie jej zgodnie z prawem.
Szczegółowe konsekwencje orzeczenia będzie można określić po szczegółowej analizie prawnej. Prawdopodobne jest, że KE złoży skargę na ogłoszony właśnie wyrok.

17 sierpnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 ustanawiająca konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania (LCP). Wprowadzają one m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu) oraz pył, które już obowiązują zgodnie z zapisami Dyrektywy IED. Konkluzje BAT dopuszczalnymi poziomami emisji obejmują także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).

Istniejące obiekty powinny spełnić wymagania w ciągu 4 lat od daty publikacji – czyli od 17 sierpnia 2021.

Ministerstwo Środowiska, ówcześnie reprezentowane przez Ministra Pawła Sałka, zdecydowało się zaskarżyć konkluzje BAT dla energetyki wskazując na naruszenia, jakie popełniła Komisja Europejska przy ich formułowaniu i samym procesie przyjęcia. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. poziomów emisji NOx, rtęci, HCL oraz wymagań dla źródeł szczytowych, braku właściwej oceny skutków regulacji oraz szereg nieprawidłowości w samym procesie stanowienia prawa. W przygotowaniu skargi administrację rządową wsparły merytorycznie organizacje branżowe – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Jednym z zarzutów sformułowanych przez Polskę był sposób wyboru systemu głosowania – Polska wnioskowała o głosowanie w systemie „nicejskim”, który był możliwy do zastosowania w 2017 roku i z polskiej perspektywy był korzystniejszy – łatwiej można było zablokować niekorzystną decyzję. A o przyjęciu konkluzji BAT zdecydowała większość 0,14 proc. populacyjnej siły głosu.