Polskie Stowarzyszenie
Laboratoriów Emisyjnych

O Nas

Idea powstania Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych zrodziła się w marcu 2009 roku na szkoleniu „Pomiary ciągłe. Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych zgodne z normą PN-EN 14181. Warsztaty” zorganizowanym przez CE2 Centrum Edukacji. W rozmowach kuluarowych okazało się, że większość problemów omawianych przez uczestników – branżowców, jest powszechnie znana i bardzo do siebie podobna. Po wielu dyskusjach ustalono, iż najlepszym sposobem na rozwiązanie tych problemów będzie powołanie Stowarzyszenia.

Na pierwszym spotkaniu roboczym, które odbyło się późną wiosną 2009, grupa założycielska wybrała logo Stowarzyszenia oraz określiła główne cele PSLE. Efektem kolejnych spotkań, a także wirtualnej wymiany poglądów i informacji powstał Statut, czyli formalna podstawa działania PSLE. Został także złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację Stowarzyszenia. 

22 Stycznia 2010 odbył się I Zjazd - spotkanie inicjujące powstanie Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych

Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja branżowa - przejście z budowy rozproszonej do zrzeszonej, wspólny głos skuteczniej pracujący na rzecz rozwiązywania problemów występujących w branży pomiarowej.

Pragniemy być remedium na:

 • brak silnej reprezentacji branżowej co owocuje nikłym wpływem na kształt legislacji, oraz na zasady prowadzenia działalności w zakresie pomiarów emisyjnych;
 • brak szerokiej płaszczyzny wymiany informacji nt. interpretacji przepisów prawa, zakresu i harmonogramu wdrażania norm branżowych, wytycznych;
 • niewłaściwy przepływ informacji nt. spodziewanych zmian co do wymagań stawianych laboratoriom oraz długi i kosztowny okres wdrażania tych wymagań,  

Celem Stowarzyszenia nie jest tworzenie grup interesu, związków kreujących zmowy cenowe, lecz tworzenie zasad zdrowej konkurencji

Chcemy mieć swój udział w:

 • ujednolicaniu wymagań stawianych przez prawo wobec laboratoriów badawczych (certyfikowany system zarządzania IS0 9001, a akredytacja zgodnie z normą PN-EN 17025)
 • ujednolicaniu wymagań wobec laboratoriów akredytowanych
 • w ujednolicaniu definicji metod objętych akredytacją
 • preferowaniu czystej konkurencji na rynku pomiędzy firmami
 • wdrażaniu nowoczesnych metod pomiarowych
 • opracowywaniu norm dotyczących pomiarów emisyjnych
 • wyrażaniu opinii w sprawach dotyczących działalności akredytowanych laboratoriów prowadzących pomiary emisyjne, w sytuacji gdy o opinię zwróci się takie laboratorium lub gdy o opinię wystąpi organ administracji publicznej
 • inspirowaniu laboratoriów do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu świadczonych usług
 • w zwalczaniu złych praktyk mających wpływ na konkurencyjność branżową
 • w zwalczaniu zjawiska - „podnajmu” akredytacji
 • w niwelowaniu dysproporcji pomiędzy rysującą się sytuacją cenową, a realną możliwością prowadzenia badań w sposób zgodny z dobrą praktyką czy wymaganiami metodyk pomiarowych

Będziemy monitorować:

 • informacje z rynku o sposobie prowadzenia badań przez laboratoria akredytowane (syndrom „braku króćców”)
 • utrzymanie zadowolenia Klienta za cenę dostarczania „właściwych” wyników

Stworzymy:

 • płaszczyznę wymiany informacji technicznych i merytorycznych pomiędzy laboratoriami poprzez organizowanie, koordynację, zgłaszanie tematyk szkoleń specjalistycznych w systemie non-profit (internetowe forum wymiany doświadczeń)
 • możliwości obniżenia kosztów działalności poprzez
  • koordynacja zakupów – rabaty
  • bank gazów
  • badania wysokospecjalistyczne
  • szkolenia dedykowane, szkolenia wewnętrzne
  • prezentacje sponsorowane

Zajmiemy się:

 • występowaniem z inicjatywami oraz wnioskami związanymi z działalnością laboratoriów emisyjnych do organów administracji publicznej, instytucji i organizacji
 • konsultowaniem  projektów aktów prawnych i normatywnych dotyczących pomiarów emisji
 • stworzeniem mechanizmów postępowania wobec laboratoriów niedotrzymujących zasad dobrych praktyk
 • organizacją spotkań i sympozjów mających na celu ujednolicenie wymagań stawianych przez instytucje państwowe w zakresie pomiarów emisyjnych
 • działaniami informacyjnymi i szkoleniowymi związanymi z działalnością Stowarzyszenia
 • organizacją badań międzylaboratoryjnych
 • wypracowaniem jednolitych kryteriów technicznych mających wpływ na ocenę laboratoriów i lobbowaniem w celu ich przyjęcia
 • opracowaniem tzw. listy  dobrych praktyk laboratoryjnych oraz publikowaniem spisu podmiotów spełniających zawarte na niej kryteria