O nas


Idea powstania

Idea powstania Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych zrodziła się w marcu 2009 roku na szkoleniu „Pomiary ciągłe. Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych zgodne z normą PN-EN 14181. Warsztaty” zorganizowanym przez CE2 Centrum Edukacji. W rozmowach kuluarowych okazało się, że większość problemów omawianych przez uczestników – branżowców, jest powszechnie znana i bardzo do siebie podobna. Po wielu dyskusjach ustalono, iż najlepszym sposobem na rozwiązanie tych problemów będzie powołanie Stowarzyszenia.

Na pierwszym spotkaniu roboczym, które odbyło się późną wiosną 2009, grupa założycielska wybrała logo Stowarzyszenia oraz określiła główne cele PSLE. Efektem kolejnych spotkań, a także wirtualnej wymiany poglądów i informacji powstał Statut, czyli formalna podstawa działania PSLE. Został także złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację Stowarzyszenia.

22 Stycznia 2010 odbył się I Zjazd – spotkanie inicjujące powstanie Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych

Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja branżowa – przejście z budowy rozproszonej do zrzeszonej, wspólny głos skuteczniej pracujący na rzecz rozwiązywania problemów występujących w branży pomiarowej.

Pragniemy być remedium na:

 • brak silnej reprezentacji branżowej co owocuje nikłym wpływem na kształt legislacji, oraz na zasady prowadzenia działalności w zakresie pomiarów emisyjnych,
 • brak szerokiej płaszczyzny wymiany informacji nt. interpretacji przepisów prawa, zakresu i harmonogramu wdrażania norm branżowych, wytycznych,
 • niewłaściwy przepływ informacji nt. spodziewanych zmian co do wymagań stawianych laboratoriom oraz długi i kosztowny okres wdrażania tych wymagań

Celem Stowarzyszenia nie jest tworzenie grup interesu, związków kreujących zmowy cenowe, lecz tworzenie zasad zdrowej konkurencji

Chcemy mieć swój udział w:

 • ujednolicaniu wymagań stawianych przez prawo wobec laboratoriów badawczych (certyfikowany system zarządzania
  IS0 9001, a akredytacja zgodnie z normą PN-EN 17025)
 • ujednolicaniu wymagań wobec laboratoriów akredytowanych
 • ujednolicaniu definicji metod objętych akredytacją
 • preferowaniu czystej konkurencji na rynku pomiędzy firmami
 • wdrażaniu nowoczesnych metod pomiarowych
 • opracowywaniu norm dotyczących pomiarów emisyjnych
 • wyrażaniu opinii w sprawach dotyczących działalności akredytowanych laboratoriów prowadzących pomiary emisyjne, w sytuacji gdy o opinię zwróci się takie laboratorium lub gdy o opinię wystąpi organ administracji publicznej
 • inspirowaniu laboratoriów do podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu świadczonych usług
 • zwalczaniu złych praktyk mających wpływ na konkurencyjność branżową
 • zwalczaniu zjawiska – „podnajmu” akredytacji
 • niwelowaniu dysproporcji pomiędzy rysującą się sytuacją cenową, a realną możliwością prowadzenia badań w sposób zgodny z dobrą praktyką czy wymaganiami metodyk pomiarowych

Będziemy monitorować:

Masz pytania?

Zostaw nam numer, a oddzwonimy! • informacje z rynku o sposobie prowadzenia badań przez laboratoria akredytowane (syndrom „braku króćców”)
 • utrzymanie zadowolenia Klienta za cenę dostarczania „właściwych” wyników

Stworzymy:

 • płaszczyznę wymiany informacji technicznych i merytorycznych pomiędzy laboratoriami poprzez organizowanie, koordynację, zgłaszanie tematyk szkoleń specjalistycznych w systemie non-profit (internetowe forum wymiany doświadczeń),
 • możliwości obniżenia kosztów działalności poprzez:
  • koordynacja zakupów – rabaty
  • bank gazów
  • badania wysokospecjalistyczne
  • szkolenia dedykowane, szkolenia wewnętrzne
  • prezentacje sponsorowane

Zajmiemy się:

 • występowaniem z inicjatywami oraz wnioskami związanymi z działalnością laboratoriów emisyjnych do organów administracji publicznej, instytucji i organizacji
 • konsultowaniem projektów aktów prawnych i normatywnych dotyczących pomiarów emisji
 • stworzeniem mechanizmów postępowania wobec laboratoriów niedotrzymujących zasad dobrych praktyk
 • organizacją spotkań i sympozjów mających na celu ujednolicenie wymagań stawianych przez instytucje państwowe w zakresie pomiarów emisyjnych
 • działaniami informacyjnymi i szkoleniowymi związanymi z działalnością Stowarzyszenia
 • organizacją badań międzylaboratoryjnych
 • wypracowaniem jednolitych kryteriów technicznych mających wpływ na ocenę laboratoriów i lobbowaniem w celu ich przyjęcia
 • opracowaniem tzw. listy dobrych praktyk laboratoryjnych oraz publikowaniem spisu podmiotów spełniających zawarte na niej kryteria

Aktualności

Żegnamy naszego Kolegę nie mogąc się pogodzić z jego odejściem. Szczególnie trudno jest powiedzieć żegnaj człowiekowi, który był zawsze życzliwy i pogodny, wspaniały kolega i prawdziwy fachowiec. Chętnie dzielił się swoją wiedza i był naszym wsparciem.

XII Warsztaty Emisyjne.

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Tematyką Warsztatów będą specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych. Tegoroczne Warsztaty ze względu na obecną sytuację dają Państwu możliwość wyboru formy uczestnictwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach w dniach 13 - 15.10.2021 r. w formie stacjonarnej w Zakopanem.

Bezpłatny Webinar z Eugeniuszem Głowackim

Od 2025 roku instalacje energetycznego spalania paliw poniżej 50 MWh będą zobowiązane dotrzymywać standardów emisyjnych wynikających z implementacji Dyrektywy MPC (średnie źródła spalania paliw).
Głównym problemem dla tych instalacji będzie dotrzymanie standardów emisyjnych dla siarki. Dlatego podczas webinaru przedstawimy różnego rodzaju technologie odsiarczania spalin, podamy ich warunki techniczne oraz wady i zalety eksploatacji.
Jeżeli zastanawiasz się nad tym jaki sposób odsiarczania wybrać dla swojej instalacji webinar ten ukierunkuje Cię i pomoże w podjęciu decyzji.
Jeżeli eksploatujesz instalację powyżej 50 MWh – ten webinar też jest dla Ciebie.

Nasz przedstawiciel w Zespole Ekspertów do opracowania projektów rozporządzeń Ministra Klimatu w zakresie art 148 ust. 1 i 149 ust. 2 i 4 Prawa Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na konferencjach CE2 Centrum Edukacji rozmawiamy problemach w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza, a od 2010 roku w ramach  działalności Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Prawie po wszystkich Warsztatach Emisyjnych i spotkaniach Stowarzyszenia powstawały pisma, które wysyłaliśmy do instytucji, od których zależą zapisy w aktach prawnych, czyli do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji. Wskazywaliśmy na kwestie problematyczne, z prośbami o ich rozwiązanie. W sierpniu tego roku zostaliśmy zaproszeni do udziału [...]

XI Warsztaty Emisyjne

Zapraszamy na już XI Warszaty emisyjne pod patronatem PSLE, ktore odbądą się 12 - 15 lisopada w Krakowie

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza

X Warsztaty Emisyjne

X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na: X edycję Warsztatów Emisyjnych które odbędą się 6-8 listopada 2018 roku w Toruniu.

IX Warsztaty Emisyjne

Więcej informacji już wkrótce

Niebawem będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat, tymczasem prosze o cierpliwość.

Ważne Informacje

Współpraca Stowarzyszenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

CE2 PSLE zostało powołane na członka Komitetu Technicznego ds. Jakości powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 280). Od tego czasu nasz przedstawiciel będzie brał udział w pracach normalizacyjnych dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Liczymy, że przełoży się to na lepsze dostosowanie norm do realiów badań.

Przyjazne linki